Všeobecné smluvní podmínky CA IRRA

1. Smluvní vztah

- Smluvní vztah mezi CA IRRA (dále jen CA) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené CA. Předáním vyplněné a podepsané cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky CA uznává a souhlasí s nimi.

- Potvrzením cestovní smlouvy se CA zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

- Katalogy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. CA si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu. V takovémto případě, kdy údaje v cestovní smlouvě a v katalogu se odlišují, jsou závazné údaje uvedené v cestovní smlouvě.

2. Účast na zájezdech a cestovní doklady

- Účastník zájezdu musí v době před nástupem zájezdu dosáhnout 18 let. Osoby od 15 do 18 let se mohou zájezdu zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce.

- Každý účastník je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník.

- Platný cestovní doklad si zabezpečuje každý účastník sám. Obecně platí, že pro cestu do dané země stačí cestovní pas platný ještě 6 měsíců po ukončení cesty. CA nenese odpovědnost za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku závad v cestovních dokladech, resp. při neudělení víza.

3. Přihlášení na zájezd, potvrzení účasti a platba

- Na zájezd se zákazník může přihlásit přímo v CA nebo u obchodních zástupců, kteří uzavřeli Smlouvu o obchodním zastoupení s CA. Smlouva o zajištění zájezdu je se zákazníkem uzavřena předáním řádně vyplněné cestovní smlouvy podepsané zákazníkem a potvrzené CA. Cestovní smlouva platí i pro další osoby uvedené na formuláři. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí objednavatel jako za své vlastní.

- CA má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

- CA má právo požadovat zálohu ve výši min. 50% z celkové ceny.Celkovou cenou se rozumí součet ceny za všechny přihlášené osoby (včetně všech doobjednaných fakultativních služeb). Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před realizací zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před realizací zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny ihned.

- Platba se provádí složením hotovosti v CA, složenkou, vkladem nebo převodem na účet CA, případně prostřednictvím těch prodejců, které zákazník zmocní k provedení platby na CA. Za řádnou a včasnou úhradu odpovídá vždy zákazník.

- V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu nebo její části zákazníkem v dohodnutých termínech je CA oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník. Bez plného zaplacení celkové ceny zájezdu na účet CA nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb.

4. Cena služby - zájezdu a jeho změna

- Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na cestovní smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CA po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.

     - ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, nebo

     - plateb spojených se službami, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

     - směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%

- Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CA zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.

- Je-li CA nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy (viz bod 7).

5. Důležitá upozornění o některých službách

- Ubytování na pokojích hotelů a apartmánů je možné podle běžných mezi- národních zvyklostí, až na výjimky, v den příjezdu po 14. hodině, a v den odjezdu se pokoje musí uvolnit, až na výjimky, do 10. hodiny.

- Při rezervaci ubytování v apartmánech je zákazník plně zodpovědný za počet lidí, které přihlásí k obývání apartmánu, bez ohledu na jejich věk. Upozorňujeme, že správa apartmánů může odmítnout nepřihlášené osoby ubytovat, bez nároku na jejich další reklamaci. Dětské postýlky je nutno si vyžádat předem v CA.

- Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou v ceně zájezdu služby českého průvodce, delegáta.Povinnosti delegáta jsou dány mezinárodně všeobecně užívanou praxí, kdy se jeden zástupce CA věnuje zákazníkům ve více ubytovacích zařízeních v jím dosažitelné lokalitě. K zajištění kontaktu se zákazníky užívá přiměřených prostředků (informační tabule s pohotovostním kontaktem na něj, stanovení úředních hodin, atd.)

- Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového (ev. vícelůžkového) pokoje, musí být započítána přirážka k ceně jako za rezervaci 1-lůžkového pokoje, pokud se nenajde další účastník.

- První a poslední den zájezdu jsou určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení zájezdu.

- CA neručí za případné zpoždění z tehniCAých důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci, cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. Posuny časů se mohou uskutečnit i v poslední chvíli a přes veškeré úsilí CA i jiných přepravců se mnohdy nepodaří těmto změnám zamezit, ani o nich předem informovat. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění. CA nenahrazuje služby, které nebyly v důsledku změny termínu odjezdu čerpány.

6. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří :

- právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb

- právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce CA, zastupitelský úřad – adresa a telefon).

- právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny

- právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle čl. 9

- právo písemně oznámit CA, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Toto oznámení musí být doručeno CA v termínu do 30 dnů před začátkem zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů, které CA vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka

- právo na reklamaci vad v souladu s čl. 10

- právo na ochranu dat, která uvádí v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami

- právo obdržet spolu s cestovní smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění CA pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události

K základním povinnostem zákazníka patří :

- poskytnout CA součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů

- zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje

- nahlásit účast cizích státních příslušníků

- zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. 3 těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení

- bez zbytečného odkladu sdělovat CA své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb

- převzít od CA doklady potřebné pro čerpání služeb

- dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu

- při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, atd.). Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. kterými budou projíždět, a potřebná víza si obstarat sami

- řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu. V případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu zájezdu je CA oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb

- zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu

- uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím nebo jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy

7. Změny sjednaných služeb

Před zahájením zájezdu

- Pokud nastanou okolnosti, které CA brání poskytnout služby podle sjedna- ných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je CA povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

- Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků v následujících případech :

     - pří zrušení zájezdu cestovní kanceláří

     - při změně termínu konání zájezdu o více než 3 dny

     - při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů

     - při změně ceny zájezdu s výjimkou případů uvedených v bodu 4

     - při závažné změně ubytování u pobytových zájezdů – za závažnou změnu se nepovažuje, je-li nové ubytování v objektu stejné nebo vyšší kategorie ve stejné oblasti

     - při závažné změně způsobu přepravy – za závažnou změnu se nepo- važuje změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpeč- nostních a podobných důvodů. Za závažnou změnu se také nepovažuje změna odjezdového či příjezdového místa oproti původně stanovenému. V takovém případě zajistí CA na vlastní náklady náhradní dopravu z (do) původně stanoveného místa, popř. uhradí náklady na náhradní dopravu do výše jízdného vlakem 2. třídy, popř. autobusového jízdného. Tyto změny, jakož i zpoždění odjezdu nezaviněné CA, nelze rovněž považovat za závažnou změnu přepravy

- Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí V průběhu zájezdu

- CA je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CA povinna :

- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu

- vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou CA, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění

- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly vinou CA poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě

- V případě, že CA zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CA vyloučeny

- CA si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CA nemohla ovlivnit ani předvídat) a ne- přebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí z takové změny programu a ceny zájezdu.

- Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět.

8. Zrušení zájezdu ze strany CA

- CA si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, který činí u autobusových zájezdů 35 osob, o takovém zrušení zájezdu musí CA zákazníka informovat do 7 dnů před realizací zájezdu

- CA je také oprávněna zrušit zájezd v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat

- CA je také oprávněna zrušit zájezd z jiných důvodů, v tomto případě je povinna zákazníka informovat nejpozději 20 dnů před realizací zájezdu

9. Zrušení zájezdu ze strany zákazníka, změna rezervace

- Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s CA kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu do CA

- Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CA následující stornopoplatky :

     - 10% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od podpisu cestovní smlouvy do 60 kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu, min. 100 Kč

     - 50% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 59 do 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu

     - 80% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 14 do 7 kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu

     - 100% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době kratší než 7 dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu, pokud se nedostaví k odjezdu nebo pokud se nezúčastní zájezdu v důsledku poskytnutí nepřesných či neúplných údajů, příp. porušení celních, pasových a devizových předpisů

- Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena za všechny stornované osoby včetně všech objednaných fakultativních služeb.

- V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu / apartmá nižším počtem osob

- Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu (odjezdu či nástupu na zájezd)

- V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu ze nečerpané služby

- V případě podstatné změny rezervace, jíž je myšlena změna jména cestujících, prodloužení či zkrácení doby pobytu, změna termínu odjezdu, změna ubytovací kapacity, provedené do 60 dnů před plánovaným odjezdem, zaplatí účastník paušální poplatek 200 Kč / os. Pozdější změna se posuzuje za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku

- Pokud skutečně účelně vynaložené náklady a škody, ke kterým došlo zrušením cestovní smlouvy nebo změnou rezervace, budou vyšší než výše uvedené poplatky, je zákazník povinen uhradit i tento rozdíl

10. Reklamační řád

- V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CA písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Po 3 měsících se promlčují nároky zákazníka vyplývající z cestovní smlouvy. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala uzavření cestovní smlouvy

- Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Zákazník je povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku průvodci / delegátovi CA, tak, aby mohla být sjednána náprava přímo na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

- Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CA nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb

- CA neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena :

     - zákazníkem

     - třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu

     - neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat

- CA neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CA

- Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě složitějších reklamací, zejm. pokud je nutné vyžádat stanoviska dalších osob nebo vyjádření ze zahraničí, prodlužuje se uvedená lhůta o dalších 30 dnů.

- V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů

11. Pojištění

Povinné smluvní pojištění CA

CA uzavřela pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CA z důvodu svého úpadku :

- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu

- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo

- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

CA je povinna předat zákazníkovi současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s po-tvrzením o úhradě ceny zájezdu / zálohy.

V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.

Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CA v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

Cestovní pojištění zákazníka

Povinné komplexní cest. pojištění UNION Pojišťovny - za příplatek:

Klienti nejsou v ceně zájezdů pojištěni. Všichni klienti si musí připlatit komplexní pojištění UNION Pojišťovny, které zahrnuje :

Pojištění léčeb. výloh a asist. služeb – celková částka 3 000 000 - léčebné

výlohy 1 500 000

- přeprava do nemocnice 1 500 000

- repatriace tělesných ostatků 1 500 000

- zubní ošetření 10 000

- vyslání opatrovníka 100 000

- pomoc při ztrátě cestovních dokladů 25 000

- zprostředkování finanční pomoci 25 000

- předčasný návrat v příp. úmrtí rod. příslušníka 50 000

- zmeškání veřejného dopravního prostředku 50 000

Pojištění smrti následkem úrazu 250 000

Pojištění trvalých následků úrazu 500 000

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 1 000 000

Pojištění odpovědnosti za škodu na věci 500 000

Pojištění zavazadel (bez limitu na jednu věc) 10 000

Pojištění storna zájezdu – 80 % ze stornopoplatků, max. 10 000

12. Využívání osobních dat

Zákazník souhlasí s tím, aby CA v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. zpracovávala jeho chráněné osobní údaje včetně rodného čísla. Tyto údaje bude CA zpracovávat za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CA a pro akviziční činnost. Údaje budou uchová- vány po dobu 10 let a budou přístupny pouze zaměstnancům CA a budou předávány pouze v míře nezbytně nutné poskytovatelům objednaných služeb nebo Úřadem pro ochranu osobních údajů registrovanému zpracovateli.

13. Závěrečná ustanovení

- Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 1.1.2003 a vztahují se na všechny zájezdy CA

- Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy

- Na prodej zájezdů organizovaných spolupracujícími cestovními kancelářemi se vztahují podmínky té cestovní kanceláře, která zájezd zajišťuje. S podmínkami se zákazník seznámí při podpisu cestovní smlouvy, CA v těchto případech vystupuje pouze jako zprostředkovatel při uzavření smluvního vztahu mezi zákazníkem a spolupracující CA.